دپارتمان خدمات آزمایشگاهی

دپارتمان خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه

ما افتخار می کنیم که دامنه وسیعی از آزمایشات بالینی را برای رضایت شما انجام می دهیم.

  • آزمایشات عمومی بیوشیمی: شامل تمام آزمایشات پانل لیپید، آزمایشهای عملکرد کبدی، آزمایشهای عملکرد کلیه، آزمایشات پانل متابولیک، پانل قلب، پانل دیابتی است.
  • آزمایشات پانک هورمون شامل هورمون زن و تمام آزمونهای آندروژن می باشد تست غدد درون ریز، تست پنل تيروئيد، تست پانل آدرنال، تست پانک غده هيپوفيز
  • هماتولوژی عمومی و آزمایش خاص
  • آزمایش های خاص سرولوژیک
  • آزمایش بیماری های عفونی (ویروسی، باکتری و قارچی)
  • تست پنل سرطان
  • آزمون های خاص بیماری ایمنی بدن
  • آزمایشات ایمونولوژی
  • آزمایشات مرتبط با بارداری (غربالگری قبل از زایمان)
  • آزمایشات پانل های تولید مثل (آزمایش های ناباروری برای زوجین)
  • پانل میکروبیولوژی و انگل شناسی
  • آزمون پنل ویتامین
  • پانل سم شناسی
  • ژنتیک عمومی و تست های خاص
  • تست پانل تشخیص مولکولی