دپارتمان جراحی ارولوژی

دپارتمان جراحی ارولوژی

اورولوژی یک شاخه از پزشکی است که با اندام های تناسلی ومجاری ادراری و اندام های مرتبط با آن سرو کار دارد.

ما می توانیم با تیم پزشکی متخصص خود به بهبود بیماری های شما در این زمینه کمک کنیم.

فیستول گذاری  (AVF)

فیستول گذاری با گرافت 

هیدروسل  

واریکوسل  

فتق اینگوینال

اورکیوپکسی

وازووازستومی

رادیکال پروستاتکتومی

نفروکتومی

سنگ مثانه

ترمیم هسپوسپادیاس

سیستوسکوپی

خروج دبل جی

جراحی لیزری سنگ های کلیه  (RIRS)

سنگ تراشی از طریق حالب  (TUL)

برش پروستات از طریق مجرا (TURP)

خروج سنگ کلیه (PCNL)

 TURB_PCCL