نمایندگان در عراق

نمایندگان در عراق

نمایندگی شماره یک:
نام مسئول راهنما :
آقای عبدالرزاق حسين بديوي
آدرس : 
بغداد کارادا در نزدیکی میدان الفتح (تئاتر ملی) ساختمان ماکیه طبقه اول شرکت دارالعلم
تلفن :
07801200300 / 07702994015


نمایندگی شماره دو :
نام مسئول راهنما :
آقای فیراس الفتلاتوی  / آقای عبدالرزاق ساعتچی
آدرس :
خیابان پارک معلمان نجف دفتر خیابان سونی
تلفن : 07904447157