همراهی تا سلامت- بعد از ترخیص بیمار از مرکز درمانی در اتمام درمان، کارشناس IPD همچنان با بیمار و مرکز درمانی در ارتباط بوده و پیگیری های بعد از درمان را بررسی کرده و نتیجه حاصل را به اطلاع بیمار می رساند. همچنین هر گونه سوال و مشکلی که در مورد بیماری از طرف بیمار مطرح شود در کوتاه ترین زمان توسط کارشناس با تیم درمان مطرح و نتیجه آن به اطلاع بیمار رسانده می شود تا دوره درمان کامل شود.

به عنوان مثال :فردی که با ابتلای زخم دیابتی مراجعه کرده است ،پس از درمان نیاز به تست قند خون دوره ای دارد که نتیجه آن باید به اطلاع پزشک برسد.

برای رسیدن به این هدف هر هفته پیامک یا ایمیل یادآوری به وسیله سامانه طبیب تریپ  برای بیمار ارسال می گردد تا بیمار تست قند خون را انجام بدهد و مراحل درمان با کمک پزشک معالج کامل گردد.