انعطاف در نرخ خدمات


- اغلب سامانه ها درمانی که خدمات به بیماران و یا درخواست کنندگان خدمات درمانی دارند معمولا  بخاطر بازاریابی و جذب مشتری خدمات درمانی را بصورت پکیج های مسافرتی تبلیغ می کنند.
- به طور مثال جراحی زیبایی بینی با هتل چهارستاره سه شب اقامت – 15 درصد از هزینه انجام کاربرای  بازاریاب می باشد که خارج از دستورالعمل درمانی و بهداشتی و هم خارج از استاندادردهای بین المللی می باشد.
- نگاه سامانه طبیب تریپ به درخواست کنندگان خدمات بصورت کاملا تخصصی اولویت با نگاه انسانی و ارائه خدمات مناسب فارغ از سود تجاری است.
- شما در سامانه طبیب تریپ ابتدا نیاز خود و میزان هزینه ای که می خواهید انجام بدهید را به ما اعلام کرده و ما بر اساس نیاز پزشکی شما و با مشورت گرفتن از 25 بیمارستان طرف قرارداد خدمات را تنظیم و در غالب یک قرارداد رسمی به شما ارائه می دهیم.
- بدیهی است این گونه اعلام نرخ و قرارداد طبق استانداردهای بین المللی بوده و به نوعی صورت وضعیت قطعی و رسمی شما می باشد.